Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynków administracji publicznej ”, Nr RPWP.03.02.01-30-0091/15 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 3 – Energia, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0091/15-00 z dnia 10.10.2018 r."

Często zdawane pytania

 

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynków administracji publicznej ”, Nr RPWP.03.02.01-30-0091/15 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 3 – Energia, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zgodnie z Umową  o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0091/15-00 z dnia 10.10.2018 r.

Okres realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie : 18.02.2016 - 29.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 5 359 496,10 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 175 119,94 zł
Przyznana przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ kwota dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 175 119,94 zł

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 110

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 111

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: