Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynków administracji publicznej ”, Nr RPWP.03.02.01-30-0091/15 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 3 – Energia, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0091/15-00 z dnia 10.10.2018 r."

Galeria postępu prac

Relacje filmowe

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 110

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 111

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: